Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Inledningsvis

kan jag som vanligt konstatera, att ett antal nya ”medlemmar” har tillkommit i denna ”brevklubb”. Jag blir förstås glad varje gång jag får ett mejl eller ett telefonsamtal med förfrågan om att få komma med på listan för Nyhetsbreven. För dig som är ny kan jag nämna, att Nyhetsbreven bl.a. handlar om det som jag har stött på i mitt ständigt pågående sökande i vår lokala historia.

Varför Nyhetsbrev?

Frågan har kommit. F. ö. även från mig själv! Svaret: Tja. Det är inte konstigare än att den, som gjort en resa gärna vill berätta. Eller att den som målat en tavla, vävt en matta, eller tagit ett fint foto gärna vill dela med sig och visa. Det var detta behov som utgjorde drivkraften även när jag skrev mina böcker om Bjäre.

Många av uppslagen kommer från bjäreborna.

Mycket av det jag arbetat med under senare år är resultatet av tips och förfrågningar från intresserade personer. Man ger mig trådändar med uppmaningen att dra… Att ta reda på mer. Ofta har dessa personer själva mycket att berätta. Nu vill de gärna att det kommer på pränt - till glädje för kommande generationer. Eftersom jag är intresserad faller jag lätt för frestelsen. Jag drar i tråden… Så har det vuxit fram berättelser som blivit manuskript. Nyligen blev jag uppmanad att göra en sammanställning av de mest aktuella ämnena. Här är några av dem:

Bjärebor berättar om Bjäre.
De som skrivit kommer från olika miljöer och olika tider. En lantbrukare. En sjöman. En banarbetare hos SJ. En klockare. En grävmaskinist. En torparedotter som berättar sin barndom i backstugan på Åsen osv. Materialet är levnadsskildringar, dagböcker, Minnen mm. Tillsammans bildar skildringarna ett intressant mönster. Gemensamt för alla är att deras alster inte har publicerats.

Vardagslivets hjältar
Gång på gång har jag under mina strövtåg i vår egen historia stött på människor och levnadsöden som för mig framstår som vardagslivets hjältar. Personer som trots fattigdom och andra umbäranden tåligt burit sina bördor och som dessutom gjort betydelsefulla insatser för sin omgivning. När jag sammanställt materialet fann jag, att alla mina hjältar är kvinnor. Några av dem var mor till 10 barn - eller fler! För mig är dessa kvinnor vardagslivets hjältar, värda att uppmärksammas, minnas och hedras.

Den okända fotbollsklubben.
Den föddes på 1930-talet – liksom flera andra klubbar i Bjäre. Trots minimala resurser lyckades man skapa en ”riktig” klubb. När 2:a världskriget kom och spelarna blev inkallade till långa tjänstgöringar ”någonstans i Sverige” gick det inte längre att hålla verksamheten igång. Klubben dog. Nu kan vi väcka minnena om den till liv, tack vare att man i klubben hade god ordning på sina papper och att det funnits folk som insett värdet av att spara dessa dokument. En honnör för detta arkivarbete.

”Ranarpsdikenas uppgräfning”
Det handlar om ett stort dikningsprojekt som för 100 år sedan genomfördes gemensamt av ett antal lantbrukare i Ranarp och med hjälp av Länsstyrelsen. Tack vare att protokoll och andra dokument har sparats kan vi nu får en god bild av projektet.

”Utdikning af vattenskadade marker i Wejby”
Ännu ett stort dikningsprojekt i Bjäre, som genomfördes något år efter det i Ranarp. Det rådde livsmedelsbrist i landet. Staten ville stimulera till ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Statens och lantbrukarnas intressen sammanföll. Så kunde dessa båda projekt förverkligas. Även i Vejby är dokumenten föredömligt sparade. En honnör även i detta fall.

Väder och oväder.
Genom det kustnära läget och det öppna landskapet är bjärehalvön särskilt utsatt för vädrets makter. Det här handlar om oväder som gått till historien under 1900-talet. Orkaner som satt sina spår, skyfall med översvämningar, snöstormar med trafikproblem, isvintrar med havis och dramatik. T.o.m en tromb finns med i ”samlingen”.

Medborgareklubb skulle vara en blåslampa.
Om en grupp unga män i en kommun i Bjäre. De var inte nöjda med vad kommunens styrande åstadkom. Ville vara pådrivare. Bildade en diskussionsklubb, som även tog upp andra frågor: Jordbruk. Vägdragningar. T.o.m ”Kvinnofrågan” var på tapeten. Allt blev noga och utförligt protokollfört. Vi får en god bild av den tiden och de värderingar som kunde förekomma.

Det fanns ett alternativ till Italienska Vägen.
Det handlar om den debatt som fördes, innan man kom fram till beslut om att ”Brantan” skulle ersättas med en ny väg mellan Svenstad och Båstad. Den väg som sedermera kom att kallas Italienska Vägen. Det fanns ett alternativ när det gällde vägsträckning. Det kunde – om det hade förverkligats – ha fått betydelse när det gäller ett trafikproblem i Båstad långt senare.

Vargavintrar i vår historia.
Det handlar om extremt stränga vintrar i vår historia – även långt tillbaka. Vintrar som hamnat i historieböckerna. För oss är det mest kända exemplet förmodligen vintern 1658. När kylan ”byggde broar” mellan de danska öarna, vilket underlättade för Karl X Gustaf och hans armé att ta sig fram mot Köpenhamn. I arkiven kan vi läsa om ännu bistrare vintrar. Det fanns vintrar - berättas det – då man kunde gå på isen över Östersjön mellan Skåne och Tyskland. Och: över Kattegat!!.

”Vid Svårta Le knöts många band”
En samling korta berättelser ur det rika arkivmaterialet. Skärvor som – när de fogats samman – bildar intressanta mönster och som kompletterar bilden av vår historia.

Varför låter du inte trycka detta?

Frågan har jag fått flera gånger. Själv är jag förstås positiv till att göra detta intressanta material tillgängligt för fler. Jag vet ju att intresse finns. Det finnas ”bara” ett litet problem: att få det hela att gå ihop ekonomiskt. Själv är jag beredd att – liksom när det gällt tidigare böcker – göra allt arbetet utan ersättning. Däremot är jag inte beredd att DESSUTOM stå för ett ev. ekonomiskt underskott. Därför har jag inte vågat trycka på startknappen.

Fortsatt USA-dominans.

I tidigare Nyhetsbrev har jag uttryckt mina glädje över det stora antalet besök på min nyöppnade hemsida. Inte minst utlandsbesöken överraskar. USA fortsätter att där att dominera stort. Är det ett resultat av den stora utvandringen från Bjäre till Nordamerika på sin tid och ättlingarna, som nu är intresserade av sina rötter? Även Kina och Japan visar höga siffror…! I de fallen har jag ingen förklaring alls. På tal om hemsidan. Kolla gärna Efterlysningarna. Numera finns de dels under rubriken Efterlysningar och dels under Blogg. Just nu hittar du en stor bukett av bilder som saknar text. Skolklasser från Torekov, V. Karup, Vejbyslätt, diverse porträtt och familjebilder från tidigt 1900-tal, studerande damer i Vejby, bilder från Barkåkrautställningen 1951 osv. Snart kommer ytterligare bilder, som vi söker information om.

Bildarkivet till kommunen.

Sedan en tid pågår arbetet med att överföra den ej scannade delen av mitt bildarkiv till kommunen. Allt enligt planerna. Pappersbilder. Diapositiv. Negativ. Nu skall kommunen scanna bilderna. Därefter går de tillbaka till mig för textning, innan de sedan går till kommunen – för gott. Eftersom den här delen av arkivet omfattar många bilder – storleksordningen 20 000 - som alltså nu skall förses med innehållsrika texter, innebär det att jag kommer att ha en del att ”pyssla med” en tid framöver….. Att skriva bildtexter som skall läsas långt i i framtiden - av våra barnbarns barnbarn osv - innebär att det krävs fylligare information än om man skriver för dagens betraktare. Även sådant som är självklart för oss måste förklaras för den, som läser texten om sisådär 50 eller 100 år!
Att arbeta med arkiv är att arbeta med – och för – framtiden!
Den digitala delen av mitt arkiv, dvs bilder som jag själv har scannat och textat får ligga kvar t.v. i min dator. Där kan jag lätt komplettera bildtexter efterhand. Med tiden skall även denna del av arkivet överföras till kommunens arkiv – och bli tillgängligt för alla.

Jag avslutar med den traditionella uppmaningen:
V.g, meddela om du i fortsättningen inte vill ha mina Nyhetsbrev.

Vänligen
Kalle

Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
kalle@bjarenet.com
Tel. 0431-365332