Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Det var under dessa långa och sannolikt osäkra dagar och nätter som han gav sitt löfte: Om han kom hem levande skulle han göra denna donation till sin hembygds kyrka.
Att dåvarande Corpral Rodhe kom till V. Karup berodde på, att där fanns ett s.k. kronoställe. Soldaten Rodhe blev nu arrendator på detta. Det var en stor gård. Av husförhörslängden framgår att det fanns många tjänare. Tre drängar, två drängpojkar fem pigor.
Omkring 1800 flyttade familjen Blix-Rodhe till byn Wråen i Hovs församling. Han fortsatte dock att med hjälp av sitt tjänstefolk att bruka kronogården i Karup. Han dog 1820. Några ord om fortsättningen på kronostället kan vara på sin plats:
Efter Blix-Rodhe har arrendatorerna avlöst varande. Listan har med tiden blivit lång. 1875 kom en ny förordning som innebar, att alla militärboställen skulle indragas till statsverket och arrendetiden fastställdes till 20 år. Förste arrendatorn enligt denna nya förordning blev inspektor Theodor Suhr. Han var en synnerligen driftig man, som blev ledande när det gällde förnyelse inom jordbruksnäringen. En av hans stora insatser kom att bli när han skaffade hingstar av ardennertyp och inledde ett framgångsrikt avelsarbete. Senare gjorde tacksamma lantbrukare en insamling och överlämnade en minnesgåva som tack. 1917 överlämnade han arrendet av kronoställettill Erik Pettersson, som i sin tur lämnade över till sina söner 1958. Dessa blev de sista i den långa raden av arrendatorer. Gården revs. På platsen igångsattes 2007 byggandet av bostäder.