Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

” svenskt tjänstefolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herrskaper, nämligen stora drängar till 37 ½ rthr pressiskt courant för år, halvdrängar till 30 d:o, stora pigor till 22 ½ , halvpigor till 15 á 18 d:o gossar till 15 á 20 d:o. De kvinnor, som i havande tillstånd hitkomma från Sverige, återsändes på min beskostnad och erhålles en annan piga i stället. Varje uppdrag utföres promt och anskaffas endast dugligt och brukbart folk.

Morihof vid Lubeck.

H. Voss, Boskapshandlare”

Det här hundraårsminnet från slavhandlaretidernas antyder vägar mellan värvare och avnämare som gällt många emigrantvägar. Ett annat exempel på reklam för förmedling av arbetskraft:

”Drängar och pigor.
från 16 till 32 år gamla, fästas av undertecknad för ett fästekontor i Köpenhamn till att tjena i Danmark, Schleswig-Holstein eller Tyskland. De böra anmäla sig ju förr desto heldre samt medhafva prestbevis. Närmare upplysningar lemnas af
I. Nylander
II. i Engelholm”